Regulamin

 1. Niniejszy Regulamin przyznaje Zamawiającemu, na którego zlecenie dokonano ocieplenia, określone prawa. W przypadku, gdy wspomniany Zamawiający posiada roszczenia, w ramach niniejszego Regulaminu obowiązany jest do jak najszybszego pisemnego powiadomienia Wykonawcy (Smart Budownictwo) o wykrytych wadach. Podczas zgłoszenia należy przedstawić dowód zawierający informacje o dacie zakupu, dacie, lokalizacji i okolicznościach, w których wada ta się pojawiła lub została po raz pierwszy zauważona. Zgłoszenie należy przesłać na adres: biuro@smartbudownictwo.pl
 2. Smart Budownictwo zastrzega sobie zastosowanie piany natryskowej równoważnej lub lepszej, w sytuacji kiedy sytuacja rynkowa lub ekonomiczna nie pozwoli na zastosowanie piany wpisanej w zamówieniu.
 3. Smart Budownictwo nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo wykonane prace przygotowawcze, takie jak: źle lub luźno nabita membrana, nieprzygotowane lub źle wykonane krokwie i inne elementy konstrukcyjne dachu.
 4. Każdy zamawiający jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na budowie i dostęp do powierzchni natryskiwanej. W sytuacji kiedy ten dostęp będzie utrudniony lub nie będzie możliwy spowoduje to:
 • wystąpienie strat lub uszkodzeń, za które Smart Budownictwo nie ponosi odpowiedzialności,
 • przerwanie prac i konieczność po stronie Zamawiającego pokrycia kosztów, wynoszących min. 500 zł, związanych z dojazdem ekipy natryskowej.
 1. Smart Budownictwo udziela gwarancji na wykonane natryski pianą otwartokomorową u klienta indywidualnego zgodnie z Kartą techniczną produktu oraz Deklaracją właściwości użytkowych danego producenta, która obejmuje:
  • stabilność wymiarową produktu,
  • niezmienność parametrów zgodnie z wytycznymi producenta.
 2. W razie niewykonania umowy przez jedną ze stron, druga strona może od umowy odstąpić bez wyznaczenia terminu dodatkowego i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, żądać zwrotu sumy dwukrotnie wyższej. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że w przypadku rezygnacji z usługi traci zadatek.
 3. Nieuzasadnione wezwanie na budowę pracownika firmy Smart Budownictwo może skutkować wystawieniem faktury w kwocie min. 500 zł, co Zamawiający akceptuje i zgadza się na wystawienie faktury bez podpisu klienta.
 4. Zmiana terminu natrysku w ciągu 48 godzin przed ustaloną datą powoduje utratę zadatku.
 5. Odbiór prac oraz płatność za wykonany natrysk nastąpi natychmiast po zakończeniu aplikacji piany poliuretanowej. Nie pojawienie się na odbiorze skutkuje automatycznym odbiorem wykonanych prac bez zastrzeżeń.
 6. Jeśli usługa docieplenie poddasza dotyczy budynku jednorodzinnego, którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m2, zostanie zastosowana 8% stawka podatku VAT.
 7. Jeśli usługa docieplenie poddasza dotyczy budynku jednorodzinnego, którego powierzchnia przekracza 300 m2 zostanie zastosowana 23% stawka podatku VAT.
 8. Natrysk piany przy zainstalowanych profilach aluminiowych powoduje naliczenie dopłaty w wysokości 30%
 9. Ścinanie i równanie piany nie wchodzi w zakres natrysku i powoduje naliczenie dopłaty w wysokości 20%
 10. Zgodnie z nowymi przepisami podatkowymi od 1 stycznia 2020 r., chcąc otrzymać fakturę na firmę musisz to zgłosić przed wykonaniem natrysku. Po zarejestrowaniu „nabicia” na kasę fiskalną nie będzie to możliwe.
 11. Czyszczenie i naprawa odpływów w rynnie, ogniomurów, attyk i innych elementów dachu płaskiego nie w chodzi w zakres natrysku dachu płaskiego i jest kalkulowane osobno.
 12. Zamawiający, u którego zostanie wykonany demontaż papy, blacharek, membrany, wełny, scinek I odpadów z piany oraz innych elementów dachu, które wygenerują gromadzenie odpadów przejmuje na siebie obowiązki związane z ich utylizacją, uregulowane w przepisach prawa powszechnie obowiązującego o odpadach.
 13. Jeśli demontaż papy na dachu płaskim przekracza 10% to doliczana jest kwota za demontaż w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty całego kontraktu. Ostateczna kwota podlegać będzie indywidualnym ustaleniom.
 14. Każda grubość natrysku piany wskazana w zleceniu jest grubością średnią. To znaczy, że w przypadku natrysku o grubości 20 cm to faktyczna grubość piany może wynosić ± 10% (piany może być od 18 do 22 cm).
 15. Ingerencja w natryśniętą pianę (w tym wykonywanie w niej otworów, wydłubywanie jej i innego tego typu działania), będzie traktowana jako uszkodzenie mechaniczne, co będzie skutkowało utratą gwarancji. Wszelkie tego typu ingerencję w natryśniętą pianę powinny być niezwłocznie zgłoszone wykonawcy.
 16. Wykonana termoizolacja lub hydroizolacja nie jest zabezpieczeniem przed ingerencją zwierząt. Należy wykonać je we własnym zakresie. Smart Budownictwo nie ponosi za to odpowiedzialności, a każda taka ingerencja będzie traktowana jako uszkodzenie mechaniczne.
Call Now Button