Regulamin konkursu „Kibicuj ze Smart Budownictwo – setne derby ziemi lubuskiej” Smart Budownictwo

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma Smart Budownictwo, ul. Przemysłowa 8F, 59-300 Lubin, NIP 6921073675.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/smartbudownictwo1.

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, uczestnicy muszą mieć ukończony 18 rok życia.
 2. Warunkiem udziału jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Konkurs „Kibicuj ze Smart Budownictwo – setne derby ziemi lubuskiej” rozpoczyna się 28.08.2020 roku, w momencie opublikowania stosownego postu na Facebooku. Zadanie konkursowe można będzie przesyłać do 06.09.2020 roku do północy.
 4. Zwycięzcy zostaną wyłonieni 08.09.2020 roku, poprzez wybór najlepszych zdaniem Tomasza Niewadziego, właściciela firmy Smart Budownictwo, zdjęć konkursowych.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu pod wskazanym postem komentarza ze zdjęciem, na którym widać jakąś formę kibicowania drużynom żużlowym ziemi lubuskiej, które biorą udział w setnych derbach ziemi lubuskiej, odbywających się 02.09.2020 roku (Moje Bermudy Stal Gorzów – RM Solar Falubaz Zielona Góra). Zdjęcie nie musi być wykonane podczas tego wydarzenia na żywo – akceptowane będą zdjęcia prezentujące kibiców przed telewizorem, a także zdjęcia archiwalne.
 2. Nagrodą w konkursie są trzy zestawy gadżetów. Każdy z nich zawiera bluzę, koszulkę i czapkę m.in. z wizerunkiem logo firmy Smart Budownictwo.
 3. Nagrody mogą być odebrane osobiście w Lubinie w siedzibie firmy Smart Budownictwo lub zostaną przesłane pocztą w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyników konkursu. Nagród nie można wymienić na równowartość pieniężną.
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać drogą mejlową w czasie trwania konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Reklamacja przesłana drogą mejlową powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana na adres: tomek@smartbudownictwo.pl z dopiskiem „konkurs na Facebooku”.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u.
 4. Każdy, kto bierze udział w konkursie (udostępnia swoje zdjęcie w komentarzu pod konkursowym postem) równocześnie akceptuje powyższy regulamin. Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.
Call Now Button